Над 30 учени и изследователи от институтите на БАН оцениха и подготвиха рецензии на проектите. Сред консултантите и научните ръководители на ученическите разработки са и български студенти, изследователи и предприемачи, които живеят в чужбина.

Научният панаир цели да открие научни таланти сред младежите на възраст 14-19 години, да съдейства в бъдещето им развитие и да даде международен форум на идеите, откритията и иновациите им.
Конкурсът е отворен за проекти в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и в областта на информационните и комуникационните технологии и математиката.

Целта на подготовката и участието в състезанието е пряко да култивира и разпространи сред учениците изследователския подход в образованието, както и да развие допълнително тяхната дигиталната компетентност.

Системата вече се използва за провеждане на Националните състезания, а също и за Международни състезания, на които България е домакин.

Разработването на образователни ресурси за работа в STEAM център е в подкрепа на учителите при създаването на условия за едновременно развитие на няколко компетентности: математическа, дигитална, компетентност за самостоятелно учене, за културна осведоменост и изява.

Основна цел на проекта е създаването на единна за музеите на Българската академия на науките онлайн система за провеждане на образователни инициативи. Тази система ще дигитализира всички специфични административни процеси и ще послужи като инфраструктура за създаване и разпространение на онлайн образователни продукти, съобразени с уникалните особености на музеите.

Състезанието „VIVA Математика с компютър“ се отличава и по характер, и по съдържание от останалите състезания по математика и по информатика.
Целта на подготовката и участието в състезанието е пряко да култивира и разпространи сред учениците изследователския подход в образованието, както и да развие допълнително тяхната дигиталната компетентност.

Школата ще предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици и деца със склонност към задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаването им със съвременни методи от биологията.

По програмата се предвижда финансиране на две летни школи – по математика и информатика. Участници в школите ще бъдат ученици, които се подготвят за участие в олимпиади и състезания по съответните предмети. Целта на школите е да задълбочи знанията на участниците с цел успешното им представяне в олимпиади и състезания. По време на школите се предвижда и създаване на учебни материали, които ще бъдат използвани в училищните школи по същите предмети.

Research Science Institute (RSI) е престижна шестседмична международна лятна школа, която се провежда в MIT (Massachusetts Institute of Technology) и в която участват 80 ученици – 50 от САЩ и 30 чуждестранни ученици, като двама от тях са от България. Това е най-елитната лятна изследователска школа за ученици в сферата на STEM в света. По време на школата учениците имат възможност да се запознаят с известни учени и изследователи, с носители на Нобелова награда, както и да работят в научна среда.

България има отлични традиции в провеждането на школи за ученици с повишен интерес към STEM. Настоящият има за цел да развие тези школи, да запази техните международни контакти и да повиши тяхната видимост както в България, така и в чужбина.

Резултат от този проект ще бъде създаването на софтуерна система за провеждане на националните състезания по информатика. Тя ще позволи дигитализиране на всички основни процеси. Системата ще бъде използвана, както за провеждане на Националните състезания, така и като основно средство за подготовка на състезатели.

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката или нейните приложения. Хуманитарните и обществени науки, както и изкуството и изкуствознанието също попадат в обхвата на Ученическия институт.

Разработването на образователни ресурси за работа в STEAM център, както и на методика за използването им, е в подкрепа на учителите при създаването на условия за едновременно развитие на няколко компетентности: математическа, дигитална, компетентност за самостоятелно учене, за културна осведоменост и изява.

Крайната цел на проекта е да подпомогне учителите да навлязат в нови полета на знанието за литературата, намиращи се извън задължителните учебни програми; да усвоят нови инструменти за работата си в класната стая и извън нея, които научните звена и общности са разработили и разработват; да разширят дигиталната си грамотност, която да им послужи за модерни образователни провокации спрямо учениците, иновативни задачи, базиращи се на проектния принцип на работа и отговарящи на интересите на учениците.

Проектът се фокусира върху организирането на научен конкурс за ученици със структурата на научен панаир, заедно със съпътстваща кампания за популяризиране на научните занимания сред учениците и участие на български ученици във водещи чуждестранни научни събития. Наградният фонд на конкурса ще бъде ориентиран към участието в събития, които да дадат ранен кариерен стимул на лауреатите и ще бъдат връчени в партньорство с различни организации, имащи традиции в работата с талантливи ученици.
Очаква се широко участие на ученици от различни населени места и видове училища.

Целева група на настоящия проект са учители и студенти с интерес към STEM дейности, както и ученици, желаещи да разработват проекти в областта на физиката. Основен очакван резултат е привличане и мотивиране на учители и студенти за научно-изследователска работа с ученици.

В основата на проекта стои създаването на софтуерна система с уеб достъп към архив от задачи, давани на състезания по информатика от национален и международен ранг пред последните 10 и повече години. Системата ще бъде „жив“ архив – всеки желаещ след предварителна регистрация ще може да изпраща свое решение към всяка избрана от него задача и да получава веднага обратна връзка за своя резултат.

Основната цел на проекта е изучаването и изследването на състоянието на околната среда в големи урбанизирани територии и негативното антропогенно въздействие върху техните жители. Образованието с наука или чрез наука носи пряк ефект върху повишаване качеството на образованието, като подпомага разбирането на учебния материал, съдейства за надграждане на наученото в училище.

Учениците от различните ще получат систематизирано и полезно за тях самите и за цялото общество познание и култура за важни ресурси и климатични фактори за човешкия живот – околната среда и нейните компоненти – атмосфера и води, както и за свързаните с тях човешки дейности за оползотворяването им по устойчив начин. Прилагането на интерактивния и игрови подход с помощта на съвременните цифрови технологии, както и на практически занимания с материали, прибори за измерване и дигитални устройства за изчисления ще разшири и аналитичните умения и сръчности на учениците, ще създаде любопитство и интерес към научните изследвания.

В проекта се предвижда реализация на изследователски подход в образованието при изнесено обучение и лабораторен практикум в лаборатория „Холография“ в ИОМТ-БАН. Учениците и учителите ще бъдат поставени в ролята на учени-изследователи и ще натрупат нови знания и умения при извършване на реален експеримент извън класната стая като подготвят видим резултат/продукт под формата на записана холограма.

Проектът има за цел да способства въвеждането на изследователски подход в обучението по физика и да популяризира дейността на института и на учените.

С курса се цели да се изградят базови знания на участниците за вредителските програми и компетентности за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи. Целта е след обучението да се произведат грамотни и добронамерено мислещи потребители.

Проектът предвижда стимулиране на творческата дейност на учениците и техните учители в областта на механиката и подкрепа на тази дейност от страна на учените от Института по механика – БАН. В основата на проекта е поставена идеология на получаване и затвърждаване на знания чрез собствен опит, състоящ се в подготовка на състезателно предложение в теоретична или практическа област, свързана с механиката.

Ученическият институт на БАН е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката, нейните приложения и изкуствата. Участниците разработват определена тема, която представят по време на Ученическата научна сесия.

Основният мотив на проекта е да се повиши екологичното образование и да се стимулира интересът на учениците между 13-18 години към училищния процес чрез провеждане на извънкласни и допълнителни занимания по теми, засегнати в училище (екология, физика, география, информационни технологии и др.), но които се разглеждат в малка степен от техните преподаватели поради времеви ограничения и обхвата на задължителния материал в училищата.

Целта на проекта е разширяване на условията за внедряване на изследователския подход в STEАM образованието чрез разработване на ресурси и работа с учители, ученици и родители.

Целта на проекта е да се обогати със съвременни методи и теми системата за извънкласни и извънучилищни занимания по математика на високо ниво, като по този начин се разширят и подобрят извънкласните и извънучилищни дейности по математика. Важна част от проекта е работата с учители за подготовка на курсове на високо ниво, включително и на теми, които доскоро бяха считани за студентски (например квадратични остатъци, циклотомични полиноми, приложения на линейната алгебра в комбинаториката).

Настоящият проект има за цел да стимулира, популяризира и усъвършенства изучаването на химията в курса на средно образование, доказвайки положителната роля на химичния експеримент, който може да се използва като метод, средство и условие за формирането на природонаучната грамотност от учениците по предмета „Химия и опазване на околната среда“. Химичните експерименти разнообразяват базовото учебно съдържание, a eкипната експериментална работа подобрява атмосферата извън класната стая и повлиява положително на самоувереността на учениците, на тяхното поведение, ангажираност и отговорност.

Роботизираните технологии подпомагат специфични области на знанието и уменията, които учениците развиват чрез проектиране, създаване, сглобяване и управление на робота. Този начин на учене съдържа много важен елемент „учене с действие”. Наред с техническите компетенции, този метод е свързан с работата в екип и на проектен принцип, което подобрява социалните умения и мотивацията за учене и ги подготвя за бъдещата им реализация.

Go to Top