Написаното остава. Пиши правилно!

Изпълнител

  • Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“

  • София 1113, бул. „Шипченски проход” 52, блок 17

Контакти

Основната цел на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ е преминаване към качествено ново обучение, при което учениците анализират и изследват в процеса на усвояване на знания, като развиват способностите си за творческо мислене.

Конкретните задачи по пpоекта „Написаното остава. Пиши правилно! са:

  1. Осъществяване на пряка работа с учителите с цел преминаване към нов тип обучение, в което водещи са изследователските подходи, колективното решаване на изследователски проблеми, стимулирането на аналитичното и творческото мислене на учениците и развитието на уменията им да достигат самостоятелно до изводи и обобщения.
  2. Разработване, използване и разпространение на разнообразно образователно съдържание, което подпомага усвояването на знание посредством анализ, установяване на взаимовръзки и достигане до заключения, с цел надграждане на усвоените знания и създаване на интердисциплинарни връзки между български език, математика и информационни технологии.
  3. Осъществяване на пряка работа с талантливи ученици с цел надграждане на уменията им за самостоятелно мислене и достигане до знание, развитие на способностите им за решаване на проблеми и формиране на разбирането за интердисциплинарните връзки между български език, математика и информационни технологии.

Проектът е насочен към учители по български език, математика и информатика от прогимназиален и гимназиален етап, както и към ученици от гимназиален и прогимназиален етап. Ще бъдат съставени разнообразни типове езикови изследователски задачи, насочени към самостоятелно достигане до знания и развитие на умения за самостоятелно мислене. Ще бъде използван системно изследователският подход при обучението по български език, като:

а) на базата на определена изходна информация се достига до даден отговор;

б) знание от даден обект се пренася към друг обект на базата на сходство, различие, подобие и т.н.;

в) се търси собствена интерпретация, която показва, че изходната информация се разбира;

г) се съставят и проверяват лингвистични хипотези.

Цели се учениците да усвоят принципите на научното мислене и да се събуди интерес у тях към науката и езиковите технологии, както и към интердисциплинарните подходи при научното описание на езикови факти и зависимости. Това ще даде добра подготовка за бъдещи професии, които изискват анализ и обработка на езикови данни. Езиковите задачи ще бъдат в подкрепа на българските учители при въвеждането на проектноориентирано преподаване – основано на научни данни, подходи и иновации. Те ще могат да послужат като модели за съставянето на нови задачи с различно съдържание. Обучителните материали, създадени в рамките на проекта, ще бъдат свободно достъпни с лиценз Creative Commons Attribution 4.0. International Licence (CC BY 4.0).

Основните дейности по проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ са:

1.1. Разработване и провеждане на тематичен курс „Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език“. ( 01.09.2019 – 30.06.2020)

1.2. Разработване и провеждане на лекции по компютърна лингвистика, показващи структурния характер на езика и използването на математиката и информационните технологии за неговия анализ и описание, по време на школите към Олимпиадата по математическа лингвистика през ноември 2019 година и юни 2020 година. ( 01.09.2019 – 30.06.2020) .

2.1. Разработване на езикови изследователски задачи и техните отговори, изискващи решаването на конкретен проблем, като от определена изходна информация се достигне до даден отговор или се съставят и проверяват лингвистични хипотези. (01.09.2019 – 30.06.2020)

2.2. Публикуване на (част от) езиковите задачи в интернет, така че да могат да се използват при разработването на краткосрочни изследователски проекти в училище с цел установяване на взаимовръзките между натрупаното знание и развитие на умението да се решават проблеми и да се достига самостоятелно до ново знание. (01.01.2020 – 30.06.2020)

3.1. Представяне на (част от) изследователските езикови задачи на езикови състезания, провеждани в различни училища. (01.11.2019 – 30.06.2020)

3.2. Организиране и провеждане на Второто демонстрационно състезание по компютърна лингвистика през месец май 2020 година. (01.03.2020 – 30.06.2020)