STEM „GoBiology“

Изпълнители

  • Институт по биология и имунология на размножаването

  • София 1113, бул. Цариградско шосе 73

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8

Контакти

  • доц. д-р Десислава Абаджиева, за ИБИР-БАН

Биологията е една от науките, чиито предмет, както и редица основни явления и концепции могат да бъдат наблюдавани пряко или в лабораторна обстановка. Често обектът на изследване може дори да бъде физически докоснат, макар и в някои случаи това да е силно нежелателно. Това прави биологията едно от научните направления, което предоставя изключително благоприятна среда за създаване и развитие на умения помагащи за изграждане на аналитично мислене и за обяснение на основни изследователски техники чрез възможностите за ясно демонстриране на връзката между абстрактните концепции и реалното. От друга страна, биологията изследва живота. Това обуславя високата й социалната значимост, изразяваща се в изясняването на ролята на човека и обществото в природата и стимулирането на отговорностите на индивида към себе си, към другите и към околната среда.

Основна цел на проекта е да бъде предоставена достъпна алтернатива на тези училища, ученици и учители, които не разполагат със специализирани кабинети и изпитват трудност да демонстрират връзката между теорията и физическото. Допълнителен стремеж на проекта е да помогне в процеса на възстановяване на кабинетите, чрез свободно предоставяне на учебни материали, които могат да бъдат използвани от учителите в процеса на обучение. За да бъде реализирана целта на проекта ще бъдат създадени обучителни продукти – видеозаписи на лекции, текстови материали, презентации и графики, както и широк набор продукти за проверка на знанията – тестове, адаптиращи се към нивото на обучаемия, експериментални постановки и др. Създадените продукти ще бъдат обединени в тематичен курс, като приоритет ще бъде даден на теми, при които би бил максимален ефектът от демонстрация с лабораторен експеримент. Те ще бъдат съобразени с изучаваното в настоящия курс на обучение 6-10 клас и ще бъдат разпространени чрез онлайн платформата VIVA Cognita.

Продуктите ще бъдат свободно и безплатно достъпни, като ще бъдат фокусирани върху описване и демонстриране на концепции и явления в биологията, които могат да бъдат репродуцирани и изследвани с достъпните инструменти в училищната лаборатория или дори с подръчни материали. Основната целева група са учениците 6-10 клас, като всички материали, ще могат да бъдат използвани и в преподавателската дейност на учителите, по тяхна преценка. Ще бъдат организирани две посещения на лабораториите в ИБИР, по време на които желаещите ученици ще имат възможност да проследят на живо експерименти, чието провеждане са наблюдавали в онлайн платформата.

Уеб базираната платформа VIVA Cognita се развива от 2014 г. в ИМИ-БАН. Тя предоставя на екипи от изследователи и учители съвременни инструменти и технологични възможности за развитие на образователни инициативи. Тези инициативи са достъпни през интернет, като съдържанието е адаптирано за широк набор от устройства – от мобилни умни телефони до уеб браузъри и умни телевизори. Платформата е успешно използвана за организиране на онлайн състезания по математика, на курсове за повишаване на квалификацията на учители, на онлайн инициативи за извънкласна подготовка по математика за малки и големи ученици, като към момента в нея има регистрирани над 12 000 потребители.