Ученически институт по математика и информатика

Изпълнител

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, блок 8

Контакти

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през септември 2000 г. Учредители на УчИМИ са: Съюз на математиците в България (СМБ), Фондация “ЕВРИКА”, Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и Институт по математика и информатика (ИМИ) на БАН. Целта на Ученическия институт е да привлече и мотивира учениците за самостоятелна научно-изследователска работа, да предложи възможности за изява на техните способности и талант, да създаде условия за професионалното им развитие и израстване като висококвалифицирани специалисти в различни области на математиката, информатиката и информационните технологии.

Целева група на настоящия проект са учители и студенти с интерес към STEM дейности, както и ученици, желаещи да разработват проекти в областта на физиката. Основен очакван резултат е привличане и мотивиране на учители и студенти за научно-изследователска работа с ученици. Това създава възможности за изява на техните способности и условия за професионалното им развитие и израстване като висококвалифицирани специалисти. Повишаване на интереса на учениците към разработки в областта на физиката и привличането на ученици, желаещи да разработват проекти в тази област е друга основна цел на проекта.

1. Семинар за учители и ментори: Семинарът ще се проведе в периода 13-18 август 2019 г. в кампуса на Американския Университет (АУБГ), Благоевград.

Ще бъдат поканени за участие 10 студенти от ФМИ на СУ“Климент Охридски“ и 20 учители. Целта е те да бъдат запознати с дейностите на УчИМИ и да бъдат подготвени за работа в STEM направленията, както и за бъдещи ментори и лектори.

2. Лятна изследователска школа за физици Школата за физици ще се проведе съвместно с Лятната изследователска школа на УчИМИ в периода 28 юли – 17 август в кампуса на Американския Университет, Благоевград.

Ще бъдат поканени за участие ученици с интерес към работа по физични проекти, както и ментори и лектори.