Образование в литературния музей

Изпълнител

  • Институт за литература

  • София 1113, бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17

Контакти

Проектът „Образование в литературния музей“ има за цел да доближи учениците до автентичността на литературата и нейните представители, да подпомогне разбирането на литературните процеси чрез изучаването на литературния живот и навлизането в мрежата на писателските и чисто човешки приятелства и вражди, колективни и лични каузи, стремежи, страсти и съдби.

Проектът е предназначен за ученици и техните учители от средните училища. Основната му задача е да създаде условия учениците на излязат извън параметрите на задължителната учебна програма, като извън класната стая се осъществи надграждане на получените в нея знания и се постигне ново разбиране за литературата, нейните представители и явления. Чрез предлагането на допълнителни и нови знания, основаващи се на модерни подходи в науката и образованието, интердисциплинарното взаимодействие между учени и музейни специалисти и в съчетание с технологичните новости при структурирането на тези знания да се провокира интерес у учениците към литературната класика, четенето и търсенето на информация в дигиталните бази, свързани с нея. Така в по-обобщаващ план науката ще реализира важния си потенциал да работи за развитие на образованието чрез изграждане на устойчив интерес към знанието и превръщането му в достъпно и интересно за учениците. В допълнение музейното пространство ще се впише в процеса на поднасяне и получаване на нови знания, ще се използват ефективно неговите ресурси при решаването на образователни задачи.

Крайната цел на проекта е да подпомогне учителите да навлязат в нови полета на знанието за литературата, намиращи се извън задължителните учебни програми; да усвоят нови инструменти за работата си в класната стая и извън нея, които научните звена и общности са разработили и разработват; да разширят дигиталната си грамотност, която да им послужи за модерни образователни провокации спрямо учениците, иновативни задачи, базиращи се на проектния принцип на работа и отговарящи на интересите на учениците. Чрез умението за прилагане в учебната дейност на дигитални (мултимедийни) ресурси, документални източници, музейни експозиции учителите ще могат да работят по-ефективно за мотивираща и позитивна среда за обучение и израстване на своите ученици. От страна на учениците крайната цел на проекта е да разширят познанията си за литературата, като усвоят умения за работа с дигитални бази, архивни документи и артефакти в музейното пространство на дигиталните хранилища и реалните музеи.

Въз основа на тези нови пътища към знанието учениците да добият умения сами да създават иновативни и основани на дигиталните технологии образователни продукти, които да отразяват техния личен интерес към съдържанието, формата и научния и технически подход към реализирането им. Освен като стимул за творческа изява на младите хора тези умения ще се мотивират и като работа с висока степен на полезност за решаването на образователни задачи, за работа в екип, за съчетаване на различни подходи за постигане на поставена цел. Така проектът ще спомагат за изграждане на по-висока увереност в собствените сили и способности на учениците, с което ще се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. От страна на научния институт и музея крайната цел на проекта е популяризиране на научната работа и работата на музейните специалисти в полза на обществото. Постигането ѝ ще премине през сътрудничеството и взаимодействието между двете институции, през обединяване на образователните им ресурси за решаването на реални задачи на ефективното им взаимодействие с практиката в българското училище. Това ще ги направи преки участници в развиването на умения за преподаване и учене, на компетентности и творчески способности сред учители и ученици. В проекта ще бъдат обхванати ученици и техните учители от три града – София, Пловдив и Варна, от общински и частни училища. Проектът предвижда три модула.

В процес на подготовка е и уеб сайт на проекта. Информация се публикува на сайта на Институт за литература – http://www.ilit.bas.bg/bg/ и сайта на Национален литературен музей – nlmuseum@abv.bg

Този модул ще се осъществи в сътрудничество с Националния литературен музей и неговите специалисти и в пространството на литературните къщи музеи в поредица от посещения в музея. Въвеждаща беседа на музейния специалист ще запознава учениците и техните учители с историята на музея, музейните сбирки и методите на тяхното изграждане, съхранение и експониране. Участниците ще имат възможност да се докоснат до ценните експонати на музеите и до тяхната история. Същинска част от посещението в музея ще бъде научно-образователната беседа, подготвена от специалист литературовед от Института за литература и съобразена с тематичността на съответния музей. В работата с учениците в музея ще бъдат създадени условия за интерактивно включване на различни средства и продукти, които са част от дигиталните бази на Института за литература и Националния литературен музей. Ще бъде предоставена максимална свобода за размяна на мисли и идеи между специалисти, учители и ученици как реалното музейно пространство и дигиталните фондове може да се интегрират с класически подходи в образователния процес, как да отговорят на интересите на учениците и на нуждите на учителите. В резултат от този модул учениците ще разширят познанията си за литературата и нейните представители чрез допълнително знание за историята на големите и малките събития, за историята на вещите, на ръкописите, писмата, картичките и други документи, свидетелстващи за литературното минало. От друга страна, ще се запознаят „отвътре“ с устройството на музея и работата на музейните специалисти и учените при неговото изграждане и развитие.

Интердисциплинарен модул, който ще въведе учениците и техните учители в процеса на подбор и дигитализация на литературно наследство – ръкописи, документи, фотографии, книги, периодични издания, аудиозаписи, и използването на дигиталните хранилища за целите на образованието. Ще ги запознае с техниката и програмните продукти в дигиталния център, с които се осъществява дигитализирането. Ще ги въведе в процеса на създаване на метаданни за дигитални единици, на структуриране на дигитални колекции и изграждане на дигитален фонд. Ще ги допусне в детайлите на администрирането на дигитални фондове и тяхното функционално развитие. Ще създаде условия под ръководството на ментори учителите и учениците да усвоят практически умения за дигитализация на литературно наследство. В резултат от този модул учителите ще се запознаят с изградените дигитални хранилища и как те може да им служат като инструменти за работа в класната стая и извън нея за надграждане и по-ефективно усвояване на знанията. Учениците не само ще навлязат технически в процеса на дигитализация и изграждане на фондове, но ще имат възможност да развият свои идеи за създаване на дигитални колекции, използвайки наличните дигитални бази на Института за литература и Националния литературен музей, а и предлагайки нови документи и артефакти за дигитализиране. Ще се повиши дигиталната грамотност на младите хора по отношение на търсенето на нови форми на знание в областта на литературното и културното наследство.

Този модул е насочен към творческата енергия и усвоените знания в хода на проекта от участващите в него ученици. Въз основа на наученото в музеите и в дигиталните фондове учениците ще получат творчески задачи да създадат индивидуално или в екип (групи от 3-5 души) свой разказ за литературата и/или музея в свободно избрана форма и свободно подбрани средства – фоторазказ, видеоразказ (в кратък видеоформат), презентация, репортаж, аудиореклама, брошура, пътеводител и пр., и по свободно избрана от участника тема, свързана с литературата (писател, творба, кръг, явление), музеите, техните експонати и титуляри, посетени по време на първия модул. Така, от една страна, ще се поощрят участниците да изпробват своите умения и знания, добити в хода на проекта, но по-важно е, че ще получат свобода според своите интереси да избират тематичното поле, формата и техническите средства, посредством които да говорят за литературата. Учениците ще имат на разположение дигиталните ресурси на Института за литература и Националния литературен музей, както и менторската помощ на специалистите литературоведи и музейните специалисти от включените в проекта музеи, с чието съдействие ще могат да формулират и реализират своите проекти. Проектът предвижда индивидуална и екипна работа на учениците по проект със съдействието на ментор (учен, музеен специалист). Финална ученическа конференция, на която ще бъдат представени разработените проекти. Конкурс за най-интересни и най-добре изпълнени разкази за литературата, определени чрез гласуване от самите участници в проекта и конференцията.