Лятна школа „Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология“

Изпълнител

  • Институт по биология и имунология на размножаването

  • София 1113, бул. Цариградско шосе 73

Контакти

  • доц. д-р Десислава Абаджиева, ръководител на проекта

Целта на проекта е разпрострaнение на научно-изследователския подход в образованието, което ще предостави възможност за развитие и подпомагане на учениците с интереси в биологията, деца с талант или склонност към по-задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот.

За повишаване на резултатите на учениците се изисква не само задълбочени познания в дадена област, но и мултидисциплинарност в мисленето, склонност към изследователска дейност, творчество и др. Научната среда дава възможност за затвърждаване на знанията от учебната сфера, трениране с логика и експериментални умения, придобиване на нови познания, повишена мотивация, ориентиране в професионално направление. Откриването на кадри с интерес в биологията не е достатъчно. Необходимо е тяхното насърчаване и грижата в бъдещ период, базирано на Стратегията за учене, която гарантира компетентности през целия живот.

Проектът е насочен към всички ученици от страната между 8-12 клас на обучение, особенно тези със засилен интерес към биология.

Планирани са две школи – лятна и пролетна, за по 20 ученика.

Планирано е провеждане на „Отворени врати на ИБИР“ – дни с неограничен достъп на ученици, студенти, учители, колеги и общественици.