Домашни химични експерименти – 7. клас

Предоставеният ресурс има за цел да развие познавателните и творчески способности на учениците, техните експериментални компетенции, като се стимулира познавателна им самостоятелност.

Избраните за изпълнение опити са подходящи за провеждане в домашна среда, при което ще се приложат и затвърдят усвоените от учениците знания през втория учебен срок. Направеният избор е в съответствие с включените в учебната програма теми по предмета „Химия и опазване на околната среда“ и отговаря на възрастовата категория на учениците.

За по-ефективното усвояване на знанията по темата, всеки експеримент съдържа инструкция за работа и работен лист. Накратко е представена
темата, целта на експеримента, както и необходимите пособия и материали. В приложения работен лист е предвидено да се опишат наблюденията,
получените резултати и да се направят изводи от извършената работа.

Автори на ресурсите са Йорданка Каракирова, Петя Петрова, Стела Минковска, Христо Колев.

Предложено от:

Институт по катализ

ПОЛУЧАВАНЕ НА pН ИНДИКАТОРИ ОТ ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ И ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

УСТАНОВЯВАНЕ НА pН НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ С ИНДИКАТОР ОТ ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

УСТАНОВЯВАНЕ НА pН В ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА ИНДИКАТОРНА ЛЕНТА ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

УСТАНОВЯВАНЕ НА pН В ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ С ПОМОЩТА НА ИНДИКАТОР ОТ ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

УСТАНОВЯВАНЕ pН НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ С ИНДИКАТОРНИ ЛЕНТИЧКИ ОТ ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента