Физиката е забавна

Изпълнител

  • Институт по физика на твърдото тяло

  • 1784 София, бул. “Цариградско шосе” 72

Контакти

Проектът има за цел да способства въвеждането на изследователски подход в обучението по физика и да популяризира дейността на института и на учените чрез следните дейности:

  1. Изнесена класна стая
  2. Популяризиране дейността на ИФТТ и повишаване интереса на учениците към научни изследвания
  3. Популяризиране на професията изследовател и постиженията на български учени.

ИФТТ предлага следните дейности, които биха способствали въвеждането на изследователски подход в обучението и популяризиране дейността на института и на учените.

1. Изнесена класна стая. Тази дейност касае обучението по предмета „Човек и природа“ 3-6 клас. Целта е учебният материал да бъде поднесен по забавен, достъпен и интригуващ начин, с включване на учениците в учебния процес и провокиране интереса, любопитството и инициативата от тяхна страна. Водещият принцип в този подход е: „Кажи ми и ще забравя, включи ме и ще науча“. Чрез този подход, използващ атрактивен и занимателен модел на поднасяне на учебния материал, се цели повишаване интереса и мотивацията на учениците към изучаване на природни науки още от началните класове, когато започва изучаването на основни природни явления и закони по предмета „Човек и природа“. Структура на дейностите, предлагани от ИФТТ, по тази задача

1.1 Разработване на набор от експерименти, чрез които се демонстрират и визуализират по атрактивен и достъпен начин природни явления и закони, изучавани в учебния материал по предмета „Човек и природа“. Изготвяне на пълен набор от съпътстващи материали (упътвания, презентации), демонстриращи същността и обясняващи на достъпен език принципа на изучаваното явление и подпомагащи учителите във въвеждането на изследователски подход в обучението на малките ученици. Към всеки експеримент ще бъде изготвен и въпросник, чрез който децата ще демонстрират доколко са разбрали същността на изучаваното явление.

1.2 Обособяване на помещение на територията на ИФТТ, което да бъде използвано за демонстриране на разработените по т.1.1 експерименти. На учениците ще бъде дадена възможност сами или в малки групи да извършат експериментите под инструкциите на млади учени от ИФТТ. Ще бъде определен един ден в месеца, в който тази изнесена класна стая ще бъде отворена за организирани посещения от учители и техните ученици. Целевата група по тази дейност са учениците от 3 до 6 клас. Ще промотираме дейността в столични училища, които да посетят изнесената класна стая и проведат учебни занимания в нея.

2. Популяризиране дейността на ИФТТ и повишаване интереса на учениците към научни изследвания. Тази задача е насочена към извънкласни дейности на ученици, проявяващи интерес към природните науки. Тя включва разработване на лекции и презентации за съвременни технологии, за които ИФТТ разполага с необходимата материална база, с които учениците да бъдат въведени в същността, принципите, възможностите, приложенията, перспективите, които те предлагат. Ученици и техните учители ще бъдат допуснати до лабораториите на института, за да се запознаят „на живо“ с тези технологии и ще им бъдат демонстрирани на практика техните възможности.

Няколко примерни теми на лекции и демонстрации включват: „Наноразмерен свят“ – ще бъдат обяснени и демонстрирани технологии за получаване на структури с нано размери; принцип и действие на наноелектронни устройства (напр. Флаш памети); работа в чиста стая; защо компютрите стават все по-бързи. „Лазерни технологии“ – запознаване с видовете лазери, активна среда, възбуждане и характеристики на лазерното лъчение – методи за контрол и управление. Приложение на лазерите при почистване на археологически артефакти и др. „Оптически технологии“ – обяснение на методики за изследване и проектиране на оптични интерференционни покрития и представяне на технологична апаратура за нанасяне на оптични слоеве. „Между физиката и биологията“ – запознаване с най-опростените модели на биологичните клетки, изучаване на методи за тяхното формиране и разглеждане в детайли под микроскоп. Учениците ще се докоснат до методи за измерване на техните механични характеристики като еластичност, пропускливост и др. и ще се запознаят с влиянието на различни примеси като белтъци, захари, соли, киселини, холестерол и др. върху свойствата им. Целева група – ученици от СМГ, НПМГ, 18 СОУ, НЕГ, АЕГ, ТУЕС.

3. Популяризиране на професията изследовател и постиженията на български учени.

3.1. Всяко посещение на ученици в ИФТТ ще започва с посещение на музейната сбирка и лекция, посветена на живота и дейността на изтъкнатия български физик, патрон на института, Георги Наджаков. Учениците ще се запознаят с неговите изобретения, с какво са важни за световната наука и къде намират приложения и до днес. Кабинетът на Георги Наджаков в ИФТТ е обявен за историческо място от Европейското физическо дружество.

3.2. Във всяка от разработените по т. 2 лекции и презентации ще се включва биографична част, посветена на учени от ИФТТ, които са допринесли в най-голяма степен за развитието на съответното научно направление.