Национални и международни летни школи

Образователна школа по биология и имунология

Изпълнители

  • Институт по биология и имунология на размножаването

  • София 1113,
    бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Институтът  по  биология  и  имунология  на  размножаването „Акад.  Кирил Братанов” участва за поредна година в програма „Образование  с  наука“.

Школата ще предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици и деца със склонност към задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаването им със съвременни методи от биологията.

Целева група са ученици с интерес към биологията в 9.-12. клас от всички училища в страната.

Работата между изследователите от Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” и учениците се основава на креативност и дава възможността за въвеждане на иновации в образованието чрез научни подходи и изследвания. За повишаване на резултатите на учениците се изискват не само задълбочени познания в дадена област, но и мултидисциплинарно мислене, склонност към изследователска дейност и творчество. Научната среда дава възможност за затвърждаване на знанията от учебната сфера, трениране с логика и експериментални умения, придобиване на нови познания, повишена мотивация, ориентиране в професионално направление.

Планирани дейности:

Бъдещи мероприятия:

  • Провеждане на Научно-експериментална школа по биология – учениците участват активно в експерименталната дейност (I-ва лятна: 05-11.07.2021 г. и II-ра лятна: 12-17.07.2021 г.);
  • Целенасочено и тематично образование по биология – онлайн школа в периода 19-24.07.2021 г.: работа с изявили желание за продължително обучение и надграждане на материала по биология, с цел изяви по състезания и обратна връзка през бързи тестове;
  • Провеждане на Ден на отворените врати, представяне на апаратура из лабораториите, професията учен, възможностите за решаване на биологични казуси (1 ноември 2021);
  • Индивидуално менторство по хистология и имунохистохимия на тъкани; молекулярна биология – съвременно изучаване на структура и функция на гените; морфология на гаметите – изследвания насочени към репродуктивните биотехнологии; оценка влиянието на биологично активни вещества; анализ на биохимични параметри, позволяващи оценка на състоянието на организма; други изследвания, с потенциал да подобряват борба с различни болести.
  • Изготвяне на проекти с ученици за участието им в състезания, конкурси и др.;