Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е#КОС ЛАБ

Изпълнители

 • Институт за космически изследвания и технологии

 • София 1113, Комплекс на БАН, ул. „Шипченски проход“ бл. 1

 • Национален институт по геофизика, геодезия и география

 • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 3

Контакти

Проектът има за цел да създаде възможности за представяне и усвояване на основни знания и умения за младото поколение в области като околна среда и дистанционни изследвания и по-специално превенция и защита от екологични бедствия и катастрофи с помощта на дистанционните изследвания на Земята.

Основният мотив на проекта е да се повиши екологичното образование на младежи и да се стимулира интереса на ученици между 13-18 години към училищния процес чрез провеждане на извънкласни и допълнителни занимания по теми, свързани с тяхното образование в училище (екология, физика, география, информационни технологии и др.), но които се разглеждат в малка степен от техните преподаватели поради времеви ограничения и обхвата на задължителния материал в училищата.

Заложените дейности са насочени към провеждане на обучение на ученици с цел насърчаване на кариерното им развитие, както и въвеждане на иновативни методи за мотивация от страна учениците да се развиват в областта на природните науки и използване на дистанционните изследвания за целите на опазване на околната среда.

Обучението ще включва лекционни курсове и практически семинари, свързани със съвременни методи за изследване на Земята от Космоса. Основни теми, които ще се изследват по време на обученията, са въведение в дистанционните изследвания, различни спътникови орбити и спътници, използвани за наблюдение на нашата планета – Земята, разделителна способност на спътниковите изображения и основните принципи на “Визуална интерпретация на изображения” и “Обработка на изображения“ и изследване в Антрактида“.

Практическите занимания са насочени към изследване на спътникови изображения и метаданни на спътникови изображения с помощта на програмата LEOWorks разработена от Европейската космическа агенция – ЕКА. Целевата група включва младежи от 8-ми до 12-ти клас и учители по природни науки, математика и инженерни науки (STEM дисциплини).

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са обучени 150-200 ученици в различни възрастови групи (средно 15-20 ученика в група от училище), 30 учители от цялата страна, които ще участват в семинари за иновативно обучение в сферата на аерокосмическите технологии и изследвания.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде разработено ръководство за практически занятия „Информационни технологии за наблюдение на Земята“, което ще бъде от полза за ученици и учители. Ръководството ще бъде издадено на електронен (разпространява се безплатно) и на хартиен носител (безплатни екземпляри за библиотеките на училищата и библиотечната мрежа в страната и чужбина; за учители и ученици). Ръководството ще бъде внесено в МОН за одобрение по съответната процедура.

Очакван дългосрочен ефект:

 1. Създаване на нови партньорства/укрепване и задълбочаване на партньорства между два научни институти на БАН (Институт за космически изследвания и технологии и Националния институт по геофизика, геодезия и география) и образователни институции (училища);
 2. Популяризиране на науката в подкрепа на модернизирането и въвеждането на иновативни практики и методи в обучението на млади хора. Проектът се определя като пилотен за създаване на предпоставки за повишаване на знанията на ученици между 8-12 клас в областта на науки за Земята и наблюдение на Земята от космоса, както и за мотивиране на учителите за съвместна работа с научни институти като възможност за модернизиране на обучителни методи в училищата базирайки се на научния подход. Проектът ще популяризира иновативни методи и практики на обучение, които ще подсилят взаимообвързаността между „Наука–Образование“ и „Иновации–Младеж“.

Работна програма

Провеждане на учебни занятия по следните обучителни модули:

 • „Въведение в дистанционните изследвания, различни спътникови орбити и спътници, използвани за наблюдение на нашата планета – Земята;
 • “Разделителна способност на спътниковите изображения и основните принципи на “Визуална интерпретация на изображения”;
 • “Практическа работа със спътникови изображения“;
 • “Приложение на аерокосмическите технологии за изучаване последствията от природни бедствия и екологични катастрофи“;
 • „Основи на GPS и GNSS“.
 • „Приложение на аерокосмическите технологии за изследване на природните бедствия и екологични катастрофи“;
 • „Наблюдение/изследване на Антрактида с помощта на спътникови данни“.

Срок на изпълнение: септември 2019–февруари 2020

Разработване на ръководство за практически занятия „Информационни технологии за наблюдение на Земята“.

Документът представлява вид на учебно помагало за ученици и учители „Информационни технологии за наблюдение на Земята“, ще съдържа обща част (Основи на дистанционните изследвания) и специална част (Изследване на природните бедствия и екологични катастрофи от Космоса – пожари, наводнения, вулкани и т.н.). Общият обем на ръководството ще бъде около 50-80 стр.

Срок на изпълнение: октомври 2019–февруари 2020

Семинари за учители за иновативно обучение в сферата на аерокосмическите технологии и изследвания.

Семинарите ще се проведат в сградата на Институт за космически изследвания и технологии в гр. София и ОЦДЗИ-Байкал (общ. Долна Митрополия). Целта на семинарите е повишаване на квалификацията на учителите по отношение на умения за прилагане на компетентностния подход в образованието и включване на изследователския подход при обучение на ученици.

Срок на изпълнение: март 2020–май 2020

Обучителни семинари за учители

От 01 май 2020 г. започват обучителни семинари за учители по проект „Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е#КОС_ЛАБ“, финансиран по ОП „Образование с наука“. Основната цел на обученията е да се представят възможностите за прилагане на информационни технологии за наблюдение на Земята от Космоса.

Семинарите ще се проведат в 3 сесии:

Първа обучителна сесия: 01.05 – Модул 1/11:00-12:00 ч.; 02.05 – Модул 2/11:00-12:00 ч.
Втора обучителна сесия: 08.05 – Модул 3/11:00-12:00 ч.; 09.05 – Модул 4/11:00-12:00 ч.
Трета обучителна сесия: 16.05 – Въпроси и отговори по всички модули 11:00 – 13:30 ч.

Как може да участвате?

Само две стъпки:

1. Необходимо е да се регистрирате до 30.04.2020 на https://forms.gle/xLS3eNWAinhrUCtD6

2. След регистрацията на Вашия е-мейл ще получите необходимата информация и инструкции с линк за вход във виртуална стая