Академия „Моят зелен град“

Изпълнители

 • Национален институт по геофизика, геодезия и география

 • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 3

Контакти

Важна роля във формирането и развитието на екологичната култура в градското население има образованието и възпитанието както в семейната среда, така и особено, в училище. Образованието с наука или чрез наука носи пряк ефект върху повишаване качеството на образованието, като подпомага разбирането на учебния материал, съдейства за надграждане на наученото в училище. Основната цел на проекта е изучаването и изследването на състоянието на околната среда в големи урбанизирани територии и негативното антропогенно въздействие върху техните жители.

ДЕЙНОСТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

1. „Изучавам и изследвам качеството на въздуха в моя роден град“
В този модул се планира изучаването на един основните екологични проблеми на столицата – замърсеният въздух.

 • събиране на данни за качеството на въздуха от различни системи и мрежи за наблюдение, както и анализ на литературни източници, доклади, анализи за състоянието на въздуха в София;
 • изясняване причините за замърсяването на въздуха, източниците на замърсяване, районите на максимални стойности на концентрация на замърсяващи вещества
 • провеждане на регулярно пробонабиране на валежни води от мрежа от точки на територията на града и анализ на тяхната киселинност.

Въз основа на събраните данни от различни източници ще се изследват пространствено-времевите особености и тенденции в качеството на атмосферния въздух в столицата.

2. „Водите на София“
В този модул се планира изучаването на физики-химичните качества на водите на територията на града. Ще бъдат събирани проби от питейни и речни води с цел изследване на тяхното качество и състав. С помощта на преносима апаратура и в училищни лаборатории и в институтите ще се извършва анализ и оценка на състоянието на водите в столицата.

 • Събиране и обработка на данни за качеството на различни видове води на територията на София и от налични бази данни
 • Изучаване и изследване на факторите и източниците на въздействие върху качеството на водите на територията на столицата
 • Запознаване с работата на ГПСОВ – Кубратово и изучаване на структурата и съдържанието на отпадъчните води от големия град

3. „София диша. Зелените дробове на столичния град“
В този модул се предвижда изучаване на зелената система на столицата, видовото разнообразие, прякото и косвено антропогенно въздействие върху растителното богатство. Планирани са освен работа на терен и събиране на проби от растителни организми за определяне на вредното въздействие на стопанската дейност. Предвижда се учениците да участват активно в:

 • Изучаване на видовото разнообразие на парковете в столицата, материали, данни и информация за развитието на зелената система за продължителен исторически период.
 • Картографиране на парковите пространства в столицата и определяне на тяхната структура.

4. „Обучение за прилагане на географски информационни системи (ГИС) за визуализация и анализ на научни резултати“
ГИС е много подходящ за проблемно-ориентирано обучение чрез прилагане на изследователски подход в класната стая, при който учениците самостоятелно събират и обработват данни, извършват широк спектър от анализи, правят аналитични заключения и визуализират резултати във връзка с конкретни екологични проблеми.

Въведение в ГИС – обучение

Разработването на ГИС екологични приложения мотивира учениците в процеса на учене да придобиват умения за научноизследователска работа. Обучението ще се провежда за ученици и учители. То е насочено към придобиването на знания и умения за работа с отворени географски информационни системи (ГИС), като едно от основните средства в съвременните научни изследвания в областта на природо-математическите науки. Важна част на обучението е практическото използване на QGIS, насочено към разработване на ГИС проект чрез събиране и обработка на свободно достъпни данни, извършване на анализи за решаване на конкретни екологични проблеми и визуализация на получените резултати със създаване на географски карти за разпространение на информацията.

Монография „Академия „Моят зелен град“

В монографията „Академия „Моят зелен град“ се обобщават основните резултати от изпълнението на научно-образователния проект „Академия „Моят зелен град“ на НИГГГ. Целта на книгата е да подпомогне образователния процес в часовете по природни науки на средните училища в страната, както и да запознае читателите с научни методи и подходи за работа с данни и информация за околната среда.

Основен акцент е поставен на методите за изследване и визуализация на елементи от градската среда чрез географска информационна система (ГИС). Систематизирани са базови теоретични и практически указания за работа с QGIS – ГИС с отворен код. Фокусът е върху три компонента на градската среда – въздух, води и градски зелени площи, които заемат важно място в изучаването на околната среда и нейното опазване.

Представени са на общодостъпен език научни методи за изследване на основни параметри на качеството на атмосферния въздух, водите и зелените площи на примера на гр. София. Отделено е място и на обекти на културно-историческото наследство на столицата във връзка с разработването на образователни маршрути. Основните резултати са демонстрирани с изготвянето на тематични карти за територията на гр. София.

Монографията е предназначена за специалисти в областта на природните науки, учители, ученици и всички, които проявяват интерес към съвременните геоинформационни технологии и учене през целия живот.

Предвижда се екип от учители по различни предметни области.

Първата целева група ще се структурира от учители, които ще участват от една страна в обучението в ГИС софтуер с отворен код и в прилагането на научноизследователски подходи и методи за реализация на поставените цели и задачи и от друга страна, те самите ще участват в обучението и подпомагане на учениците при изпълнение на програмата на проекта.

Втората целева група ще се структурира от ученици, обхващащи различни образователни степени и възрастови нива.

Основни дейности при работа с целевите групи:

 • Прилагане на системен и изследователски подход при реализацията на проекта.
 • Изработване на теоретико-методологична основа на изследването. Избор на методи на изследване, организация на данните, обработка на статистическа и документа информация.
 • Обучение в прилагане на математико-статистически методи за първичен и последващ анализ и оценка на информацията.
 • Обучение в работа с научна литература, четене и разбиране на научен текст, правилно и коректно използване на информацията.
 • Обучение в планиране и изработване на научна разработка – принципи, подходи, действие.
 • Обучение във визуализация на резултати от научно изследване, създаване на пространствени модели, картни материали и печатни произведения.
 • Работа в екип, планиране и разпределение на задачите, срокове на изпълнение. Изграждане на умения за дискутиране, изразяване на собствено мнение.
 • Обучение в провеждане на теренни наблюдения, работа с карти, пробонабиране. Работа със специализирана аналитична и контролна апаратура.
 • Провеждане на специализирани курсове за работа с ГИС софтуер.

Дейностите по изпълнението на проекта ще се изпълняват на територията на училищата, институтите на БАН – участници в проекта, с използване на материално-техническа база от научна апаратура, хардуер и софтуер.

 • Национална природо-математематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София
  Учители – 4 (предметни области – Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“, Информатика и информационни технологии“)
  Ученици (8-10 клас) – 12
 • Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
  Учители – 4 (предметни области – „Информатика и информационни технологии“, Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“)
  Ученици (8-10 клас) – 12
 • 107 ОУ „Хан Крум“ – София
  Ученици – (7 клас) – 5-7
  Учители – 2 (предметни области – „Технологии и предприемачество“, Биология и здравно образование“, Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“

Описание на дейността „Изучавам и изследвам качеството на въздуха в моя роден град“

Изследване на пространствено-времевите особености и тенденции в изменението на качеството на атмосферния въздух в столицата.

• Събиране и обработка на данни за качеството на въздуха от различни системи и мрежи за наблюдение – РИОСВ, Софийска община, airtube.info и др.

• анализ на литературни източници, доклади, анализи, посветени на състоянието на въздуха в София,

• изясняване причините за замърсяването на въздуха, източниците на замърсяване, районите на максимални стойности на концентрация на замърсяващи вещества

• провеждане на регулярно пробонабиране на валежни води по време на действието на проекта от мрежа от точки на територията на града и анализ на тяхната киселинност.

Описание на дейността „Водите на София“

Изучаване и изследване на физикио-химичните качества на повърхностните води на територията на града.

• Събиране и обработка на данни за качеството на различни видове води на територията на София от Националната система за мониторинг на повърхностните води, от РИОСВ, МЗ и други ведомства

• Изучаване и изследване на факторите и източниците на въздействие върху качеството на водите на територията на столицата

• Запознаване с работата на ГПСОВ – Кубратово и изучаване на структурата и съдържанието на отпадъчните води от големия град

• Осъществяване на анализ на физико-химичното състояние на води в полеви условия и в лаборатория. Запознаване с различна апаратура за анализ и усвояване на работа с нея.

Описание на дейността „София диша. Зелените дробове на столичния град“

Изучаване и изследване на зелената система на столицата, видовото разнообразие, прякото и косвено антропогенно въздействие върху растителното богатство. Промени в зелената система на столицата.

• Изучаване на видовото разнообразие на парковете в столицата, да събират материали, данни и информация за развитието на зелената система за продължителен исторически период и понастоящем.

• Изследване на въздействията на стопанската дейност върху видовото разнообразие и качественото състояние на растителността, на териториалното разпределение на „зелените петна“ на картата на София, промените в резултат на интензивното строителство през годините.

• Картографиране на парковите пространства в столицата и определяне на тяхната структура. Обхват: очакван брой училища, учители, ученици

Описание на дейността „Обучение за прилагане на географски информационни системи (ГИС) за визуализация и анализ на научни резултати“.

ГИС технологията подпомага интердисциплинарното изучаване и разбиране на природни явления и решаване на проблеми от реалния свят чрез прилагане на научни методи. Обучението ще се провежда за ученици и учители. То е насочено към придобиването на знания и умения за работа с географски информационни системи (ГИС), като едно от основните средства в съвременните научни изследвания в областта на природо-математическите науки. Ще се използва безплатен и свободен софтуер Quantum GIS (QGIS). Обучението включва теоретична и практическа част за използването на QGIS за решаването на реални екологични проблеми на градската среда.

Важна част на обучението е практическото използване на QGIS, насочено към разработване на ГИС проект чрез събиране и обработка на свободно достъпни данни, извършване на анализи за решаване на конкретни екологични проблеми и визуализация на получените резултати със създаване на географски карти за разпространение на информацията.

Представяме на Вашето внимание преглед на възникването и развитието на парковете и градините в столицата. Подробно е проследено създаването на различните зелени площи от Освобождението до наши дни, от Градската градина пред Народния театър до Борисовата градина.

Представени са растителните видове в Докторската градина, разположена до Народната библиотека.

При изграждането на градините и парковете се използва широк набор от растителни видове, но най-голямо значение имат дървесните видове, поради големите си размери и важната роля, която играят за формирането на парковата среда. Храстите, макар и с по-скромни размери от дърветата, играят много важна роля за формирането на растителните композиции в зелените площи. Представени са по-често използваните видове храсти в зелените площи на София.

Представяме и специално създаден за представяне на програмата кратък филм – учебно занятие в Борисовата градина, където може да се наблюдава как учениците се запознават с важни моменти от историята и с интересни растителни видове, използвани при изграждането на парка и съставящи съвременната паркова среда.

Вижте материалите!