Домашни химични експерименти – 10 клас

Спецификата на обучението по химия и опазване на околната среда поражда необходимостта от експериметални предизвикателства, които стимулират активното участие на учениците в учебния процес.

Предложените опити предполагат самостоятелна изследователска работа в домашна обстановка, които не заместват, а допълват задължителното учебно
съдържание. Те съответстват на предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“  и отговарят на  възрастовата категория на учениците.

Всеки експеримент включва инструкция за работа (работен лист), в която е представена темата по която се работи, целта на експеримента, необходимите пособия и материали. В края на работния лист е предвидено и място за записване на извършените наблюдения, получените резултати и изводи от извършената работа.

Предложено от:

Институт по катализ

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИСТИНСКИЯ ОТ СИНТЕТИЧНИЯ ОЦЕТ – ДОКАЗВАНЕ НА АЦЕТАТНИ ЙОНИ В РАЗТВОР

Достъп:

Описание на експеримента

ПРИГОТВЯНЕ НА ДОМАШНА ЛИМОНАДА. ДОКАЗВАНЕ НА КАРБОНАТНИ ЙОНИ В РАЗТВОР

Достъп:

Описание на експеримента

ДОКАЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ И ЦИНКОВИ ЙОНИ В РАЗТВОР

Достъп:

Описание на експеримента

ДОКАЗВАНЕ НА МЕДНИ ЙОНИ В РАЗТВОР

Достъп:

Описание на експеримента