Ученически институт на БАН с малки учебно-изследователски общности

Изпълнител

  • Българска академия на науките

  • София 1040, ул. „15 ноември“ 1

Контакти

Целта на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) е да даде възможност за изява и развитие на ученици, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. Участниците разработват определена тема, която представят по време на Ученическата научна сесия. Приемат се проекти и в областта на изкуствата.

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката или нейните приложения. Хуманитарните и обществени науки, както и изкуството и изкуствознанието също попадат в обхвата на Ученическия институт.

Всеки участник в УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като проект – доклад за проведено изследване – и се изпращат в БАН (до края на септември) за включване в програмата на Ученическата научна сесия (УНС) на УчИ-БАН, която се провежда през месец ноември. Разработките се рецензират от висококвалифицирани специалисти в БАН и писменните рецензии, съдържащи критични бележки и препоръки за по-нататъшна работа се изпращат (до края на октомври) на авторите за отстраняване на недостатъците, преди докладването пред жури и публика по време на УНС. Оценяването на разработките се прави от журитата на съответните секции, които се назначават със заповед на ръководството на БАН.

Утвърдилите се през изминалите 5 години от съществуването на УчИ-БАН секции са:

1. Математика и информатика,

2. Естествени и технически науки,

3. Роботика,

4. Биология, медицина и екология,

5. Обществени и хуманитарни науки.

От 2018 г. се приемат за разглеждане и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства, като проектите в тези области са от теоретичен характер или са художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба), придружено от пояснителен текст. По-висока оценка се дава на текстови разработки, които съдържат елементи на иновативност и творчество.

Съществени за крайната оценка са представянето на доклада пред публика и отговорите на въпросите от публиката и журито. През тази учебна година ще бъдат подпомогнати финансово и с консултации от специалисти от БАН 15 Малки учебно-изследователски общности (МУИО), от които 9 в областта на STEM и 6 – в обществените и хуманитарните науки. Поради своята комплексност БАН е единствената организация в страната, която може да осигури високо научно ниво по всички направления от дейността на УчИ-БАН. До сега под формата на рецензенти, консултанти, членове на жури и др. в работата на УчИ-БАН са се включили специалисти от 22 института на БАН, членове на Събранието на Академиците и член-кореспондентите, специалисти от Висши училища и от фирми.

Основното събитие, което ежегодно организира УчИ-БАН е годишната Ученическа научна сесия, която се провежда по традиция през месец ноември, но нейната подготовка започва още от началото на годината. След постъпване на ученическите разработки (проекти) и след рецензиране, авторите на успешните проекти и техните ръководители биват поканени (с частично поемане на командировъчни разходи) да представят разработките си в Ученическата научна сесия – под формата на лекция, или като постер. Според броя и научните направления на постъпилите проекти се формират секции, за всяка от които се назначава жури от висококвалифицирани специалисти. Журитата изслушват представянията (или разглеждат постерите) и провеждат кратка дискусия. Наградените получават достъп до библиотечни и изчислителни ресурси на БАН, както и възможност да бъдат консултирани от изтъкнати специалисти в по-нататъшната работа.

Самостоятелната (или под ръководство на консултант) работа по проект е най-високото – четвърто – равнище на използване на изследователския подход в образованието според общоприетата класификацията на Banchi, H., & Bell R. (The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), (2008), 26-29). Характерното при това равнище е, че поставянето на въпросите, изборът на метод за изследване, събирането на необходимата информация е с „отворен край“ т.е. ученикът има значителна свобода при избора на тема, при поставянето на целите и при избора на средства за постигането им. Така в най-силна степен се развива творчеството, иновативността и предприемчивостта. Освен тези ползи, участниците в ученическите сесии усвояват умението да учат сами и се научават да представят своите резултати през публика и научен форум. Учениците добиват по-конкретна представа как работят учените. При избор на професия те ще имат предвид и възможността да станат учени – изследователи. Така УчИ-БАН може да се окаже ефективен инструмент за откриване и привличане на способни млади хора към професионална реализация в науката. Научната сесия на УчИ-БАН е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси.

Повече информация за Учи-БАН може да се намери на страницата на БАН www.bas.bg в рубриката „Дейности“.

Работна програма

  • Формиране на 15 малки учебно-изследователски общности
  • Командироване на до 10 ръководители на МУИО за участие (два дни като гости) в Ученическата научна сесия 2019
  • Организиране на работен семинар за 15-те МУИО за обмяна на опит (включително и командировки за участниците)
  • Писмено рецензиране на проектите, постъпили за представяне пред УНС 2019 г.
  • Подготовка, редактиране и отпечатване на брошура с резюметата на ученическите проекти
  • Командировки за лекции в страната и оказване на научна помощ на МУИО и на филиала на УчИ-БАН в Благоевград
  • Разработване и провеждане на анкета за измерване ефекта на проекта към таргет групите

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически разработки и произведения за своята 7-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2020 година, а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 30 септември 2020 г.

За участие в УНС на УчИ-БАН се приемат както разработки с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, така и ученически произведения в някоя област на изкуството. От тази година за оценяване и класиране ще се приемат и авторски музикални композиции на ученици.
Учениците могат да изпращат за участие в УНС свои авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040 или да използват онлайн системата за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 30 септември 2020 г.

Моля, запознайте се подробно с Регламента за участие в УчИ-БАН и указанията за оформяне на писмените разработки!

Ще ги намерите на страницата на УчИ-БАН  – http://www.bas.bg/ученически-институт-на-бан/