Робо-Академия 2

Изпълнител

  • Институт по роботика

  • София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.2

Робо-академия е проект за „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ към Институт по Роботика-БАН.

Идеята и основната цел на проекта е да се приложат иновативните технологии и изследователските подходи на професионалните учени от ИР в образованието. Специално внимание ще се отдели на обучението на учителите за приложението на технологиите в широк кръг дисциплини. Роботизираните технологии подпомагат специфични области на знанието и уменията, които учениците развиват чрез проектиране, създаване, сглобяване и управление на робота. Този начин на учене съдържа много важен елемент „учене с действие”. Наред с техническите компетенции, този метод е свързан с работата в екип и на проектен принцип, което подобрява социалните умения и мотивацията за учене и ги подготвя за бъдещата им реализация.

Дейностите на проекта са насочени към ученици и учители. Те включват:

  • разработка, изпълнение и презентиране на индивидуални и групови проекти под ръководството на членовете на екипа;
  • стажове в лабораториите на ИР-БАН;
  • обучителни семинари за учители;
  • участие в национални и международни изложения и състезания;
  • участие в организираните от Ученическия Институт- БАН събития и изнесени презентации в училищата.

Работна програма:

  1. Работа по индивидуални проекти по роботика и STEM с талантливи ученици.
  2. Обучение на ученици и учители по роботика. Изследователски подход в роботиката и STEM.
  3. Популяризиране на дейността по проекта.