Разширяване на мрежата от малки учебно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН

Изпълнители

 • Българска академия на науките

 • София 1040, ул. „15 ноември“ 1

Контакти

 • акад. Петър Кендеров, ръководител на проекта

 • Елена Панчовска, административен отговорник

Проектът „Разширяване на мрежата от малки Учебно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН“ цели да разшири обхвата и да издигне на по-високо научно равнище дейността на малки учебно-изследователски общности. Малките учебно-изследователски общности (МУИО), които работиха в предишния етап на Програмата Образование с наука се оказаха много удобен и ефикасен инструмент за насочване на ученици и учители към разработване на проекти, към усвояване на изследователски умения и към осмисляне на наученото до степен – възможност за прилагане към други сродни ситуации. През настоящата година сме си поставили за цел тяхното по-тясно обвързване с изграждащите се в момента STEM-центрове в страната. По този начин МУИО могат да станат модел за извънкласна работа в тези центрове.

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) е среда за откриване, поощряване и развитие на заложбите и способностите на онези ученици в страната, които имат желание да задълбочат знанията си в някоя от областите на науката или нейните приложения. Хуманитарните и обществени науки, както и изкуството и изкуствознанието също попадат в обхвата на Ученическия институт.

Всяка Малка учебно-изследователска общност (МУИО) се състои от поне двама ученика и ръководител. Те работят по един или повече проекти и се събират поне два пъти месечно, като крайната цел е учениците да подготвят проекти, с които да участват в Ученическата научна сесия (УНС) на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) през ноември 2021 година. Целта е привличането на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика.
Във връзка с изпълнението на задачите по този проект вече са сформирани и работят 22 МУИО.

Географски те са разпределени в градовете: Благоевград, Варна, Вършец, Добрич, Лозница, Монтана, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Ямбол. Шестнадесет от тях са с теми от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите шест – в сферата на хуманитарните и обществени науки. Задълженията на всеки ръководител на тези изследователски екипи включват: съдействие при определяне на темата/темите, по които ще работят учениците; редовно (поне два пъти месечно) събиране на малката общност за обсъждане на извършената работа по проекта/проектите; направляване и поощряване на учениците в процеса на тяхната работа по проектите. Освен това, ръководителят на МУИО на всеки два месеца представя кратък отчет за разработваните теми, проведените занимания и постигнатите резултати. До 11 октомври 2021 г. разработките на членовете на общностите следва да бъдат изпратени в УчИ-БАН за участие в Ученическата научна сесия (УНС) през 2021 година.

В периода май – юли 2021 г. ще бъдат организирани два онлайн тематични семинара, по време на които всяка МУИО ще има възможност да представи тематиката си и текущото състояние на работата по проектите. Ще се обмени опит и ще се установи взаимодействие между всички МУИО. Сред целите на семинарите ще бъде и повишаване на презентационните умения и организиране на консултации със специалисти от БАН. За всяка МУИО ще се организира поне една онлайн среща извън семинарните участия със специалист от БАН за подпомагане и насочване на работата на учениците.

След постъпване на ученическите разработки (проекти) и след писмено рецензиране от страна на специалисти от БАН и висши училища, авторите на допуснатите до представяне пред УНС проекти и техните ръководители биват поканени (с частично поемане на командировъчни разходи) да представят разработките си в Ученическата научна сесия – било под формата на лекция, било като постер. Според броя и научните направления на постъпилите проекти се формират секции (обикновено – 6), за всяка от които се назначава жури от висококвалифицирани специалисти. Журитата изслушват представянията (или разглеждат постерите) и провеждат кратка дискусия. Оценките се определят от приносите на авторите, като се взема предвид и самото представяне и защитата на тезата. Наградените получават достъп до библиотечни и изчислителни ресурси на БАН, както и възможност да бъдат консултирани и насочвани от изтъкнати специалисти в по-нататъшната си работа. По време на сесията се предвиждат и паузи с освежителна закуска, за установяване и заздравяване на контактите между участниците от различни градове, както и за обмен на идеи.

Утвърдилите се през изминалите 7 години от съществуването на УчИ-БАН секции са:

1. Математика и информатика,

2. Естествени и технически науки,

3. Роботика,

4. Биология, медицина и екология,

5. Обществени и хуманитарни науки

6. Изкуства

 • Формиране на 22 малки учебно-изследователски общности
 • Организиране на работен семинар за 22-те МУИО за обмяна на опит
 • За всяка МУИО ще се организира поне една онлайн среща със специалисти от БАН за подпомагане и насочване на работата на учениците.
 • Оказване на научна помощ на МУИО, за участие в подходящи мероприятия (конференции, семинари, уъркшопи)
 • Писмено рецензиране на проектите, постъпили за представяне пред УНС 2021 г.
 • Подготовка, редактиране и отпечатване на брошура с резюметата на ученическите проекти
 • Провеждане на ежегодната Ученическа научна сесия – ноември 2021 г.
 • Създаване на рекламно видео за популяризиране на дейността на МУИО сред таргет групите: учители, ученици, ментори
 • Командировки за лекции в страната и оказване на научна помощ на МУИО и на филиала на УчИ-БАН в Благоевград
 • Разработване и провеждане на анкета за измерване ефекта на проекта към таргет групите

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) приема ученически разработки и произведения за своята 8-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2021 година, а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 11 октомври 2021 г.
Ученическите разработки могат да бъдат с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в някоя област на изкуството. От 2020 година за оценяване и класиране се приемат и авторски музикални композиции на ученици.
Учениците могат да изпращат за участие в УНС свои авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040 или да използват онлайн системата на сайта на БАН за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 11 октомври 2021 г.
Моля, запознайте се подробно с Регламента за участие в УчИ-БАН!

Повече информация за Учи-БАН може да се намери на сайта на Ученическия институт и на подстраницата му в сайта на БАН .