Национални и международни летни школи

Провеждане на олимпийски летни школи

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113,
    ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

Интензивните школи са крайъгълен камък в олимпийската подготовка на участниците в международни олимпиади, като освен това позволяват работа не само с националните отбори, но и по-широк кръг ученици, както и преподаватели с интерес към провеждането на подобни дейности на училищно ниво.

В последните години все по-голяма част от тях са с международно участие, като особено видима е колаборацията между България, Румъния и Франция за провеждане на съвместен летен подготвителен лагер по математика седмици преди международната олимпиада. Тази колаборация беше подета от Франция през 2018 г.  и съвместната школа се провежда на ротационен принцип между трите държави. След пропускането на школата през 2020 г., домакинството на България се планира да бъде през 2021 г.

Олимпиадните школи по информатика, математическа лингвистика и астрономия имат за цел разширяване географията на участниците в този тип извънкласни дейности. Стандартната училищна програма не подготвя учениците за подобни олимпиади и онези от тях, които са в училище без утвърдена школа или с школа, която не функционира поради пандемичната обстановка нямат възможност да се подготвят по качествен начин. Тези школи имат за цел да отговорят на този проблем и същевременно – да генерират ресурси за създаването и развитието на училищни школи и клубове, свързани с новоизграждащите се STEM центрове

По програмата се предвижда финансиране на две летни школи – по математика и информатика. Участници в школите ще бъдат ученици, които се подготвят за участие в олимпиади и състезания по съответните предмети. Целта на школите е да задълбочи знанията на участниците с цел успешното им представяне в олимпиади и състезания. По време на школите се предвижда и създаване на учебни материали, които ще бъдат използвани в училищните школи по същите предмети.