Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите

Изпълнители

  • Геологически институт „Страшимир Димитров”

  • София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 24

Контакти

Целите на проекта „Климатична кутия“ са:

1) обогатяване на знанията на младите хора за взаимните връзки между елементите на околната среда и взаимодействието на хората с нея;

2) възбуждане на интерес към изучаване на природата и бъдеща професионална реализация в областта на естествените и точните науки, опазването на околната среда и устойчивото развитие;

3) запознаване на учениците с научноизследователската дейност на БАН – чрез влизане на БАН в училище и на учениците в БАН.

В рамките на настоящия образователен проект ще бъдат обхванати всички елементи на климата и факторите, които ги определят. Учените от ИИКАВ-БАН заедно с техни колеги от ГИ-БАН ще приложат професионалната си компетентност за повишаване на познанията на учениците от няколко училища в България и на капацитета на техни учители в областта на климата, атмосферата и водите – по-специално градски, крайбрежен и планински климат; климатични промени; физикохимични процеси в атмосферата; устойчиво разпределяне, използване и опазване на водните ресурси; планиране и управление на водностопанските системи и свързаните с тях комунални услуги др. дейности за нуждите на обществото и опазването на околната среда в условията на променящ се климат.

Ще бъдат изградени партньорства и дългосрочни сътрудничества с училища от страната. За поощряване на творческото мислене и заложби на учениците от прогимназиалния и гимназиален курс се предвиждат различни форми на представяне и общуване – есета, еднодневни изнесени обучения за средния курс, презентации, дискусии и практически занимания за гимназистите, с което да се породи заинтересованост и ентусиазъм у учениците.

В резултат на всички тези дейности учениците от различните възрастови групи ще получат едно систематизирано и полезно за тях самите и за цялото общество познание и култура за важни ресурси и климатични фактори за човешкия живот – околната среда и нейните компоненти – атмосфера и води, както и за свързаните с тях човешки дейности за оползотворяването им по устойчив начин. Прилагането на интерактивния и игрови подход с помощта на съвременните цифрови технологии, както и на практически занимания с материали, прибори за измерване и дигитални устройства за изчисления ще разшири и аналитичните умения и сръчности на учениците, ще създаде любопитство и интерес към научните изследвания.

Провеждането на творчески сесии, в които чрез рисуване и музика учениците да изразят в забавна за тях форма отношението към и познанията си за климата, атмосферата и водите, ще допринесе по нестандартен начин те да придобият самочувствие, че могат да изявяват креативни способности дори и в най-сериозните – жизненоважни, сфери.

Кратка презентация на проекта.

1. Подготовка на образователните модули от участниците в проекта. Срок: 09.2019 – 01.2020

2. Изнасяне на лекции от учените по избрани от училищата образователни модули, участие в семинари и дискусии, срещи учени-учители-ученици в три града – София, Пловдив и Бургас. Срок: 11.2019 – 06.2020

3. Прототип на метеорологична станция – материали и изработка, Демонстрация на измервания с дрон. Срок: 02.2020 – 06.2020

4. Еднодневно посещение на елемент от водностопанската система – за всеки от градовете – София, Пловдив и Бургас. Срок: 03.2020 -05.2020