Изследователски подход в STEAM образованието

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 8

  • Лаборатория по телематика

  • София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8

Контакти

Целта на проекта е разширяване на условията за внедряване на изследователския подход в STEАM образованието чрез разработване на ресурси и работа с учители, ученици и родители.

Виртуалният училищен кабинет по математика е ефективен инструмент за разпространяването на изследователският подход в образованието по математика. Ресурсите в него са средство за развитие на дигиталната компетентност в съчетаване с математическата. Могат да се използват за подготовка и самоподготовка за успешно представяне на международното проучване PISA, в следващото издание на която акцентът ще бъде точно използване на компютърни модели за решаване на математически и приложни задачи. Към момента той съдържа над 1600 аплета и 80 теми, които позволяват редица математически понятия и резултати да се усвоят чрез експериментиране със съответните виртуални математически обекти, да се решават приложни задачи чрез компютърни модели, да се използват математически знания за създаване и изследване на художествени произведения, да се използват математически инструменти при изучаване на понятия от други предметни области.

В рамките на този проект предлагаме да се разработят и добавят още аплети, теми и видеоматериали. Семинарите с учители и курсовете с ученици са насочени към внедряване на изследователския подход в STEM образованието. На участниците се създават условия за преживяване на елементи от изследователския процес, за творческа работа. Използват се интерактивни методи на обучение. Ще се проведат и уебинари, които ще бъдат записани и публикувани като образователен ресурс.

Работна програма

Създаване на 10 учебни теми със свободен достъп във Виртуалния училищен кабинет по математика, което включва:

  • Създаване на 20 аплета
  • Създаване на 20 видеоматериала
  • Разработване на темите „Пирамиди“ и „Комбинаторика“ за ученици, включващи добавена реалност и материален експонат за извършване на изследване, съпътстващ дигиталните ресурси.
  • Провеждане на 7 броя четиричасови бинарни (с двама лектори) семинара с ученици. Обхват: 105 ученици
  • Провеждане на 2 квалификационни курса с учители – еднокредитни (8 часа присъствено обучение + 8 часа дистанционно обучение) Обхват: 40 учители
  • Провеждане на 2 едночасови уебинара с учители, ученици и родители Обхват: 120 учители, ученици и родители

Отчет на проекта

Отчет, с описание на получените резултати.