Седмата Ученическа научна сесия (УНС) на Ученическия институт на БАН (УчИ- БАН) се проведе изцяло онлайн в дните от 10-и до 12-ти ноември 2020 година.

Общо 190 ученици, научни ръководители, консултанти и членове на журита взеха участие в сесията. Бяха представени 68 проекта с автори – ученици от 5-и до 12-ти клас. Някои от авторите участваха в две и повече разработки. 26 от проектите, представени в сесията бяха подготвени от 22 –те малки учебно-изследователски общности, създадени през последната година с финансиране и от съвместната програма на БАН и МОН „Образование с наука“.

Проектите бяха разпределени и представени в 6 тематични секции: Математика, Информатика и информационни технологии, Биология: Биомедицина и биоразнообразие, Интердисциплинарни проекти, Хуманитарни и обществени науки и Изобразително изкуство. Журитата в отделните секции отличиха 39 проекта.

При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по време на дискусията след всяко представяне. Награденитe участници от сесията през 2020 вижте на сайта на Ученическия институт на БАН – www.uchiban.eu .