Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ участва за поредна година в програма „Образование с наука“. С проекта, разработен от учени от ИБИР, се цели да се предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици и деца със склонност към задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаването им със съвременни методи от биологията.

Работата между изследователите и учениците се основава на креативност и предоставя възможност за въвеждане на иновации в образованието чрез научни подходи и изследвания. Поставянето на учениците в научна среда подпомага затвърждаването на знанията, които са придобили по време на от учебните занятия, тренира логиката и развива експерименталните им умения. Придобиването на нови познания повишава тяхната мотивация и помага за професионалното им ориентиране в бъдеще.

Лятната школа по биология бе насочена към ученици с интерес към биологията, от 9. до 12. клас от всички училища в страната.

Поради големия интерес и многото получени заявки за участие тази година се наложи да бъдат организирани две присъствени школи – едната се проведе от 5 до 10 юли, а втората – от 12 до 17 юли 2021 г. За учениците от училища от провинцията, които изразиха желание да участват, бе организирана онлайн школа в периода 19 – 23 юли 2021 г.

Общо в летните школи взеха участие (присъствено и онлайн) 45 ученици от 15 училища в страната, сред които Националната природо-математическа гимназия, 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, Втора английска гимназия „Томас Джеферсън”, 118. СУ „Aкад. Людмил Стоянов“, 30. СУ „Братя Миладинови“, 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, 73. СУ „Владислав Граматик“, Първа английска езикова гимназия, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и др.

Програмата на летните школи се реализира в тематични направления, съобразени с учебния материал по биология, здравно образование и опазване на околната среда:

  • Интродукция и разглеждане на опита в биологията;
  • Проблеми и предизвикателства, свързани с храната и изменението на начина на живот;
  • ДНК – структура и роля: класическата генетика и съвременната количествена генетика, ДНК и геномният анализ и еволюцията на геномите
  • Клетка – структура. Разлика между прокариоти и еукариоти. Представа за процесите, които протичат в и между еукариотните клетки: генна регулация и експресия, сигнална трансдукция. Клетъчен цикъл и клетъчна смърт
  • Тъкани/органи. Физиология на бозайниците. Най-сложните системи са нервната система и имунологичната система, с основно значение за индивида. Развитие и функциониране на репродуктивната система. Основни хормони, които играят роля в стресовите реакции, растежа и поведението.
  • Биотехнологичните принципи, молекулярните техники и позицията на биотехнологиите в обществото. Приложение на клетъчните култури и ембрибиотехнологиите към заболявания и репродуктивни проблеми.