В монографията се обобщават основните резултати от изпълнението на научно-образователния проект „Академия „Моят зелен град“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките, финансиран по програма „Образование с наука“ на Министерство на образованието и науката.

Целта на книгата е да подпомогне образователния процес в часовете по природни науки на средните училища в страната, както и да запознае читателите с научни методи и подходи за работа с данни и информация за околната среда.

Основен акцент е поставен на методите за изследване и визуализация на елементи от градската среда чрез географска информационна система (ГИС). Систематизирани са базови теоретични и практически указания за работа с QGIS – ГИС с отворен код. Фокусът е върху три компонента на градската среда – въздух, води и градски зелени площи, които заемат важно място в изучаването на околната среда и нейното опазване.

Представени са на общодостъпен език научни методи за изследване на основни параметри на качеството на атмосферния въздух, водите и зелените площи на примера на гр. София. Отделено е място и на обекти на културно-историческото наследство на столицата във връзка с разработването на образователни маршрути. Основните резултати са демонстрирани с изготвянето на тематични карти за територията на гр. София. Монографията е предназначена за специалисти в областта на природните науки, учители, ученици и всички, които проявяват интерес към съвременните геоинформационни технологии и учене през целия живот.

Книгата може да бъде разгледана и изтеглена тук.