Домашни xимични eксперименти – 9. клас

Избраните химични експерименти са ориентирани към повишаване на практическата грамотност на подрастващите и усвояване на ключови компетентности за изграждане на отговорно отношение към здравето и усъвършенстване на практичните умения, които стимулират познавателния интерес и повишават мотивацията на учениците.

Предложените опити за изпълнение са изключително подходящи за провеждането им в домашна среда, при които да се затвърди и приложи усвоеният от учениците материал през втория учебен срок.  Направеният избор е в съответствие с предложените теми от учебната програма за изучаване на предмета „Химия и опазване на околната среда“ и отговарят на възрастовата категория ученици.

За ефективното усвояване на химичните знания по темата всеки експеримент включва инструкция за работа и работен лист, в която е представена темата по която се работи, целта на експеримента, необходимите пособия и материали. В края на работния лист е предвидено и място за записване на извършените наблюдения, получените резултати и изводи от извършената работа.

Автори на ресурсите са Петя Петрова, Стела Минковска, Ралица Младенова, Христо Колев, Силвия Тодорова.

Предложено от:

Институт по катализ при БАН

ОТКРИВАНЕ НА ЕТИЛОВ И МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ С ПОМОЩТА НА ПРОЦЕСА ГОРЕНЕ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА АЛКОХОЛИ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ И ГЛИЦЕРОЛ) И ДОКАЗВАНЕТО ИМ В ХРАНИ И ПРЕПАРАТИ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА АЛКОХОЛИ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ И ГЛИЦЕРОЛ) И ДОКАЗВАНЕТО ИМ В ХРАНИ И ПРЕПАРАТИ – УСТНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ГЛИЦЕРОЛ В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА ЕДНОВАЛЕНТНИ АЛКОХОЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента

ПРИГОТВЯНЕ НА ДЕЗИФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ И ДЕЗИФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ

Достъп:

Описание на експеримента

Работен лист на експеримента