Образование в литературния музей

Крайната цел на проекта е да подпомогне учителите да навлязат в нови полета на знанието за литературата, намиращи се извън задължителните учебни програми; да усвоят нови инструменти за работата си в класната стая и извън нея, които научните звена и общности са разработили и разработват; да разширят дигиталната си грамотност, която да им послужи за модерни образователни провокации спрямо учениците, иновативни задачи, базиращи се на проектния принцип на работа и отговарящи на интересите на учениците.

2021-06-29T12:47:52+03:0011 декември 2019|

Юбилеен научен панаир „150 години Българска академия на науките“

Проектът се фокусира върху организирането на научен конкурс за ученици със структурата на научен панаир, заедно със съпътстваща кампания за популяризиране на научните занимания сред учениците и участие на български ученици във водещи чуждестранни научни събития. Наградният фонд на конкурса ще бъде ориентиран към участието в събития, които да дадат ранен кариерен стимул на лауреатите и ще бъдат връчени в партньорство с различни организации, имащи традиции в работата с талантливи ученици. Очаква се широко участие на ученици от различни населени места и видове училища.

2021-06-29T12:51:21+03:003 декември 2019|

Ученически институт по математика и информатика

Целева група на настоящия проект са учители и студенти с интерес към STEM дейности, както и ученици, желаещи да разработват проекти в областта на физиката. Основен очакван резултат е привличане и мотивиране на учители и студенти за научно-изследователска работа с ученици.

2021-06-29T12:51:48+03:003 декември 2019|

Национална система за състезателна информатика в България

В основата на проекта стои създаването на софтуерна система с уеб достъп към архив от задачи, давани на състезания по информатика от национален и международен ранг пред последните 10 и повече години. Системата ще бъде "жив" архив - всеки желаещ след предварителна регистрация ще може да изпраща свое решение към всяка избрана от него задача и да получава веднага обратна връзка за своя резултат.

2021-06-29T12:47:31+03:0012 ноември 2019|

Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите

Учениците от различните ще получат систематизирано и полезно за тях самите и за цялото общество познание и култура за важни ресурси и климатични фактори за човешкия живот – околната среда и нейните компоненти - атмосфера и води, както и за свързаните с тях човешки дейности за оползотворяването им по устойчив начин. Прилагането на интерактивния и игрови подход с помощта на съвременните цифрови технологии, както и на практически занимания с материали, прибори за измерване и дигитални устройства за изчисления ще разшири и аналитичните умения и сръчности на учениците, ще създаде любопитство и интерес към научните изследвания.

2021-06-29T12:46:08+03:0012 ноември 2019|

Повишаване на компетенциите по компютърна и информационна сигурност за ученици и учители

С курса се цели да се изградят базови знания на участниците за вредителските програми и компетентности за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи. Целта е след обучението да се произведат грамотни и добронамерено мислещи потребители.

2021-06-29T12:48:38+03:0011 ноември 2019|

Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е#КОС ЛАБ

Основният мотив на проекта е да се повиши екологичното образование и да се стимулира интересът на учениците между 13-18 години към училищния процес чрез провеждане на извънкласни и допълнителни занимания по теми, засегнати в училище (екология, физика, география, информационни технологии и др.), но които се разглеждат в малка степен от техните преподаватели поради времеви ограничения и обхвата на задължителния материал в училищата.

2021-06-29T12:45:49+03:0011 ноември 2019|

Изследователски подход в STEAM образованието

Целта на проекта е разширяване на условията за внедряване на изследователския подход в STEАM образованието чрез разработване на ресурси и работа с учители, ученици и родители.

2021-06-07T11:47:16+03:0011 ноември 2019|

Съвременни методи и тематики в олимпиадите по математика

Целта на проекта е да се обогати със съвременни методи и теми системата за извънкласни и извънучилищни занимания по математика на високо ниво, като по този начин се разширят и подобрят извънкласните и извънучилищни дейности по математика. Важна част от проекта е работата с учители за подготовка на курсове на високо ниво, включително и на теми, които доскоро бяха считани за студентски (например квадратични остатъци, циклотомични полиноми, приложения на линейната алгебра в комбинаториката).

2021-06-29T12:50:37+03:0011 ноември 2019|

Химичният експеримент – метод, средство и условие за формирането на природонаучната грамотност

Настоящият проект има за цел да стимулира, популяризира и усъвършенства изучаването на химията в курса на средно образование, доказвайки положителната роля на химичния експеримент, който може да се използва като метод, средство и условие за формирането на природонаучната грамотност от учениците по предмета „Химия и опазване на околната среда“. Химичните експерименти разнообразяват базовото учебно съдържание, a eкипната експериментална работа подобрява атмосферата извън класната стая и повлиява положително на самоувереността на учениците, на тяхното поведение, ангажираност и отговорност.

2021-06-29T12:51:02+03:0011 ноември 2019|
Go to Top