Образователна школа по биология и имунология

Школата ще предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици и деца със склонност към задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаването им със съвременни методи от биологията.

2021-05-21T10:26:19+03:0021 май 2021|

Академия „Моят зелен град“

Основната цел на проекта е изучаването и изследването на състоянието на околната среда в големи урбанизирани територии и негативното антропогенно въздействие върху техните жители. Образованието с наука или чрез наука носи пряк ефект върху повишаване качеството на образованието, като подпомага разбирането на учебния материал, съдейства за надграждане на наученото в училище.

2021-01-22T09:56:00+02:0012 ноември 2019|

Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите

Учениците от различните ще получат систематизирано и полезно за тях самите и за цялото общество познание и култура за важни ресурси и климатични фактори за човешкия живот – околната среда и нейните компоненти - атмосфера и води, както и за свързаните с тях човешки дейности за оползотворяването им по устойчив начин. Прилагането на интерактивния и игрови подход с помощта на съвременните цифрови технологии, както и на практически занимания с материали, прибори за измерване и дигитални устройства за изчисления ще разшири и аналитичните умения и сръчности на учениците, ще създаде любопитство и интерес към научните изследвания.

2021-06-29T12:46:08+03:0012 ноември 2019|

Холографски запис на реален 3D обект с изследователски подход в образованието

В проекта се предвижда реализация на изследователски подход в образованието при изнесено обучение и лабораторен практикум в лаборатория „Холография“ в ИОМТ-БАН. Учениците и учителите ще бъдат поставени в ролята на учени-изследователи и ще натрупат нови знания и умения при извършване на реален експеримент извън класната стая като подготвят видим резултат/продукт под формата на записана холограма.

2019-11-14T11:49:06+02:0012 ноември 2019|

Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е#КОС ЛАБ

Основният мотив на проекта е да се повиши екологичното образование и да се стимулира интересът на учениците между 13-18 години към училищния процес чрез провеждане на извънкласни и допълнителни занимания по теми, засегнати в училище (екология, физика, география, информационни технологии и др.), но които се разглеждат в малка степен от техните преподаватели поради времеви ограничения и обхвата на задължителния материал в училищата.

2021-06-29T12:45:49+03:0011 ноември 2019|

Химичният експеримент – метод, средство и условие за формирането на природонаучната грамотност

Настоящият проект има за цел да стимулира, популяризира и усъвършенства изучаването на химията в курса на средно образование, доказвайки положителната роля на химичния експеримент, който може да се използва като метод, средство и условие за формирането на природонаучната грамотност от учениците по предмета „Химия и опазване на околната среда“. Химичните експерименти разнообразяват базовото учебно съдържание, a eкипната експериментална работа подобрява атмосферата извън класната стая и повлиява положително на самоувереността на учениците, на тяхното поведение, ангажираност и отговорност.

2021-06-29T12:51:02+03:0011 ноември 2019|

Лятна школа „Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология“

Целта на проекта е разпрострaнение на научно-изследователския подход в образованието, което ще предостави възможност за развитие и подпомагане на учениците с интереси в биологията, деца с талант или склонност към по-задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот.

2021-06-29T12:46:53+03:008 ноември 2019|

STEM „GoBiology“

Основна цел на проекта е да бъде предоставена достъпна алтернатива на тези училища, ученици и учители, които не разполагат със специализирани кабинети по биология и изпитват трудност да демонстрират връзката между теорията и физическото. Ще бъдат създадени обучителни продукти – видеозаписи на лекции, текстови материали, презентации и графики, както и широк набор продукти за проверка на знанията – тестове, адаптиращи се към нивото на обучаемия, експериментални постановки и др. Те ще бъдат съобразени с изучаваното в настоящия курс на обучение 6-10 клас и ще бъдат разпространени чрез онлайн платформата VIVA Cognita.

2019-11-14T09:51:52+02:008 ноември 2019|

Запознаване на ученическата и младежка аудитория с изследователските подходи във физиката; по-специално в астрономията, космическата физика и космическите технологии

За да направим в бъдеще съпричастни към космическите изследвания известна част от малките ученициq а и вече завършващите младежи, ще бъде организирана ученическа школа в трите ваканционни периода на коледната, пролетната и лятната ваканции. Целта на този проект е не само да се получи нова информация но и да се формират в децата и учениците аналитични подходи които започват с умението да се задават въпроси.

2021-06-29T12:45:30+03:006 ноември 2019|
Go to Top