Онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“

Изпълнители

  • Институт по математика и информатика

  • София 1113,
    ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Контакти

За прякото култивиране и разпространяване сред учениците на изследователския подход в образованието и развитие на дигиталната им компетентност ще се организира и проведе онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“. To развива умения за решаване на задачи с практическа насоченост и e добра основа за по-успешно участие на България в международни изследвания от рода на PISA. При първата вълна на пандемията, причинена от Covid-19, състезанието се оказа единственото, което се проведе през април 2020 г. по обичайния за него начин, без каквито и да било проблеми.

Състезанието „Математика с компютър“  има два кръга. В първи кръг участват ученици от 3. до 12. клас, разпределени в 10 възрастови групи. В предварително определен ден и час участниците получават достъп за 60 минути до Работен лист, в който са формулирани 10 задачи. Предоставени са и помощни файлове на ГеоГебра, които облекчават решаването и изследването на задачите, но за използването им е необходимо участникът да реазбере как те са направени, как действат и как да ги пригоди за решаване на задачата. Така участниците придобиват и умения за програмиране в ГеоГебра-среда и развиват алгоритмично мислене. Отговорите се внасят в определени за целта полета на Работния лист и накрая резултатите се внасят онлайн в портала на състезанието, където става и автоматичното оценяване.

Вторият кръг се отнася само за учениците от осми до дванадесети клас. Той се провежда присъствено като за участие в него се канят най-добре представилите се участници от първи кръг – обикновено това са 50 -70 ученици. Това състезание се оказа добра и иновативна форма за разпространяване на изследователския подход и за усвояване на начални програмистки умения. Наградите за победителите във всеки кръг се осигуряват от VIVACOM.

Състезанието „VIVA Математика с компютър“ се отличава и по характер, и по съдържание от останалите състезания по математика и по информатика. Ето защо е необходимо да се организира ежемесечен онлайн семинар за ученици и учители, чрез който ще се осигури подготовката за участие в състезанието. Така, заедно с материалите за самоподготовка, ще се сложи здрава основа за разрастване на състезанието и за разширяване на неговата роля за придобиване на съвременна математическа грамотност, която, според постановките на PISA, включва и умението за използване на системи като ГеоГебра при решаване на задачи с практическа насоченост.